Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

ZIELONY KRAKÓW W PLENERZE I NA KOMPUTERZE! Edukacyjne spacery po obszarach Natura 2000 i innych miejscach cennych przyrodniczo na terenie Krakowa


Projekt ten to kolejna edycja realizowanych przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich od 2010r. "zielonych spacerów" po Krakowie. Tegoroczna jego odsłona nosiła nazwę "ZIELONY KRAKÓW W PLENERZE I NA KOMPUTERZE! Edukacyjne spacery po obszarach Natura 2000 i innych miejscach cennych przyrodniczo na terenie Krakowa" i polegała na organizacji 26 edukacyjnych spacerów przyrodniczych, skierowanych do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic,bez względu na wiek, chcących w aktywny i pomysłowy sposób spędzić wiosenne i letnie weekendy.
W szczególności zaś projekt kierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków przyrodniczych, także nauczycieli biologii/geografii/przyrody.

 Nasze wędrówki odbywały się kolejno w każdy weekend (sobota i niedziela), począwszy od 18 maja aż do 11 sierpnia, wszystkie w godzinach przedpołudniowych. Spacerowaliśmy po cennych przyrodniczo terenach miasta Krakowa: obszarach Natura 2000 ( Dębnicko - Tyniecki Obszar Łąkowy, Łąki Nowohuckie), obszarach interesujących pod względem geologicznym (Rezerwaty przyrody Bielańskie Skałki, Bonarka, Panieńskie Skały), terenach chronionych ze względu na bogactwo przyrodnicze (ostoja CORINE: Bielany - Tyniec, użytek ekologiczny Uroczysko w Rząsce, Uroczysko Kowadza) innych interesujących pod względem botanicznym, ornitologicznym i geologicznym miejscach. 

 

Uczestnicy spacerów mieli okazję zobaczyć, kolejno:


 1. Rezerwat Przyrody Skołczanak i bielańsko-tyniecki Park Krajobrazowy,
 2. Dolina Prądnika,
 3. Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły,
 4. Łąki w Toniach,
 5. Panieńskie Skałi i Lasek Wolski,
 6. Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa,
 7. "Uroczysko w Rząsce"
 8. Aleja Waszyngtona i Sikornik,
 9. Łąki w Kostrzu,
 10. "Uroczysko Kowadza",
 11. Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP,
 12. Łąki Nowohuckie,
 13. Skawiński obszar Łąkowy,
 14. Dolina Wilgi,
 15. Kopiec Wandy i Lasek Mogilski,
 16. Żwirownia w Brzegach i Starorzecze Przewóz,
 17. Wzgórze Grodzisko, Bogucianka i Stępica,
 18. Dolinki Krakowskie- Dolina Kobylańska,
 19. Bibice i Witkowice,
 20. Las w Rajsku, Fort 51. Rajsko i okolice,
 21. Staw w Przylasku Rusieckim,
 22. "Rozlewisko Potoku Rzewnego"
 23. "Staw przy Kaczeńcowej"
 24. Staw Dąbski,
 25. Zbiornik Zesławice,
 26. Zalew Bagry i Staw Płaszowski

 

Prowadzącymi spotkania byli eksperci (botanicy, zoolodzy, ornitolodzy, entomolodzy itp.) mający doświadczenie w prowadzeniu podobnych spotkań (został nawiązany kontakt z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym, Polską Akademią Nauk, Instytutem Nauk o Środowisku UJ). Prowadzącymi spotkania byli zatem profesjonaliści z dziedzin przyrodniczych, którzy w sposób ciekawy i dostosowany do potrzeb odbiorców prezentują cenne walory przyrodnicze znajdujące się na terenie Krakowa i ukazują rzadkie gatunki zwierząt i roślin, siedliska ich bytowania oraz formy ich ochrony. 

 

 

Kraków, to miasto bogate w zasoby przyrody ożywionej. W jego granicach można spotkać dużą różnorodność naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, będącą odbiciem jego położenia geograficznego. Z nimi związane jest bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt, z których wiele objętych jest ochrona prawną, rzadkich czy nawet zagrożonych w skali nie tylko Polski ale i Europy. Tymczasem promocja miasta ogranicza się często do zabytków architektury, tras rowerowych czy wydarzeń kulturalnych. Brak jest informacji o cennych przyrodniczo terenach miasta Krakowa – opisów, map, zdjęć, tras itp. Projekt Fundacji  wychodzi na przeciw potrzebie ukazania najwartościowszych  ze względów przyrodniczych obszarów Krakowa, rozpoznania walorów ich i otoczenia oraz proponuje wprowadzenie aktywnej edukacji do polskich szkół i uczelni.

 

 

Najważniejszym celem projektu była edukacja ekologiczna mieszkańców Krakowa i okolic, rozbudzanie ich wrażliwości ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z naturą, przyrodą własnego miasta, w szczególności zaś: edukacja z zakresu botaniki, zoologii, ekologii i ochrony środowiska, budzenie szacunku do przyrody, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury, rozwijanie wiedzy i poznanie uwarunkowań kulturowych własnego regionu, nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i przynależności człowieka, rozwijanie postawy badawczej wśród uczestników spotkań,a także zmniejszenie ubocznych i uciążliwych skutków dynamicznego rozwoju miasta poprzez rzetelną informację, edukację i rozbudzenie świadomości.

 

 

Uczestnicy projektu, za sprawą wycieczek, zdobyli wiedzę z zakresu przyrody, botaniki, zoologii, ornitologii, a także lepiej poznali swoje miasto i znajdujące się w nim tereny spacerowe, by w przyszłości móc samodzielnie korzystać z pozyskanej wiedzy w ramach rekreacji i organizacji czasu wolnego w mieście. Mamy nadzieję, że nasz projekt przekonał krakowian, że można w niezwykle przyjemny i zarazem pożyteczny sposób spędzić wolny czas, nie wyjeżdżając poza miasto, poznając przy tym miejsca dotąd zupełnie nieznane, bądź tylko po części odkryte.

 

             

 

Projekt był współfinanasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

PATRONATEM MEDIALNYM PROJEKT OBJĘLI:


    

 

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS